Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov na prvý pohľad

Všeobecné informácie

Nasledujúce poznámky poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú stránku. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, ktoré vás osobne identifikujú. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zber údajov na tejto webovej stránke

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v odtlačku tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje sa budú zhromažďovať na jednej strane tým, že nám to oznámite. Môže to byť z. Napríklad sa môžete zaoberať údajmi, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje sa zhromažďujú automaticky pri návšteve webovej stránky prostredníctvom našich IT systémov. Sú to predovšetkým technické údaje (napr. Internetový prehliadač, operačný systém alebo čas vyžiadania stránky). Zhromažďovanie týchto informácií sa uskutoční automaticky, akonáhle vstúpite na túto webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo bezchybné poskytovanie webovej stránky. Na analýzu správania používateľov sa dajú použiť ďalšie údaje.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Kedykoľvek máte právo získať bezplatné informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel, ako aj na ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho máte právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán.

Okrem toho máte za určitých okolností právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Podrobnosti nájdete v politike ochrany osobných údajov v časti „Právo na obmedzenie spracovania“.

2. Hostingové siete a siete na doručovanie obsahu (CDN)

Externý hosting

Túto webovú stránku hostuje externý poskytovateľ služieb (hostiteľ). Osobné informácie zhromaždené na tejto webovej stránke sú uložené na serveroch hostiteľa. Medzi ne môžu patriť okrem iného IP adresy, kontaktné požiadavky, metaúdaje a komunikácie, informácie o zmluve, kontaktné informácie, mená, prístup na webové stránky a ďalšie údaje generované prostredníctvom webovej stránky.

Využívanie hostiteľa sa vykonáva za účelom plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR) av záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (článok 6 ods. 1 písmeno f DSGVO).

Náš Hoster spracuje vaše údaje iba v rozsahu potrebnom na splnenie jeho výkonnostných povinností a dodržiavanie našich pokynov v súvislosti s týmito údajmi.

Ukončenie zmluvy na spracovanie objednávok

Aby sme zaručili spracovanie údajov v súlade s ochranou údajov, uzavreli sme s našim hostiteľom zmluvu o spracovaní zmluvy.

3. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne av súlade so zákonnými nariadeniami o ochrane údajov a týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak používate túto webovú stránku, zhromaždia sa rôzne osobné údaje. Osobné informácie sú informácie, ktoré vás osobne identifikujú. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to stane.

Upozorňujeme, že prenos údajov cez internet (napr. V prípade komunikácie prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka pre zodpovedný orgán

Zodpovedná spoločnosť na spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Top-Reisen KG
Bayreuther Str. 7
95700 Neusorg

Telefón: +49 (0) 9234 973500
E-mail: info@top-omnibuscenter.de

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo v súčinnosti s ostatnými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (napr. Mená, e-mailové adresy atď.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možné iba s výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačuje nám neformálna správa e-mailom. Zákonnosť spracovania údajov vykonaná do zrušenia zostáva zrušením nedotknutá.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a direct mail (článok 21 GDPR)

AK SPRACOVANIE ÚDAJOV vychádza Z UMENIA. 6 ABS. 1 LIT. ALEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO V KAŽDOM ČASE NA PRESKÚMANIE PROBLÉMOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV ZÍSKANÝCH Z VAŠEJ ŠPECIÁLNEJ SITUÁCIE; TOTO USTANOVENIA SA TÝKAJÚ taktiež Profilovania založeného na týchto ustanoveniach. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM SA zakladá PROCES, JE POVOLENÝ V TEJTO POLITIKE OCHRANY SÚKROMIA. POKIAĽ SA SA TÝKAJETE ŽIADNEHO SPORU, NEBUDEME ŽIADNE DLHODOBEJŠIE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ MÔŽEME POSKYTNÚŤ DÔLEŽITÉ DÔVODY NA SPRACOVANIE TOHO ZÁUJMOV, PRÁV A SLOBODOV ALEBO SPRACOVANIA FORMÁCIE ALEBO VÝKONU NÁVRH PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 1 GDPR).

AK SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVANÉ NA PREVÁDZKU PRIAMEHO REKLAMY, MÁTE PRÁVO ZAVAŤ ŽIADNE SÚŤAŽE O PROCESY VÁŠHO OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČEL TAKÉHO REKLAMY; TOTO JE TAKÉ NA PROFILOVANIE, AK JE TÝKAJÚCE SA TAKÉHO PRIAMEHO REKLAMY. Ak budete súťažiť, vaše osobné údaje sa NEPOUŽÍVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEHO REKLAMY (ÚPRAVA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 2 GDPR).

Právo na odvolanie sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo odvolať sa na dozorný orgán, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, na ich pracovisku alebo v mieste údajného porušenia. Právo podať sťažnosť nemá vplyv na akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu alebo na základe splnenia zmluvy, samy osebe alebo tretej strane v štandardnom strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, bude to vykonané iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS na bezpečnostné účely a na ochranu prenosu citlivého obsahu, napríklad objednávok alebo požiadaviek, ktoré nám posielate ako prevádzkovatelia stránok. Šifrované pripojenie je označené adresovým riadkom prehliadača, ktorý sa mení z „http: //“ na „https: //“ a ikonou zámku na paneli prehliadača.

Ak je povolené šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám poskytnete, nemôžu čítať tretie strany.

Informácie, zrušenie a oprava

V rámci príslušných právnych ustanovení máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účelu spracovania údajov av prípade potreby právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. Pre ďalšie informácie o osobných údajoch nás prosím kedykoľvek kontaktujte na adrese uvedenej v tiráži.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania existuje v týchto prípadoch:

Ak ste obmedzili spracúvanie svojich osobných údajov, tieto údaje sa môžu použiť iba s vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia, výkonu alebo ochrany právnych nárokov alebo ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu. Európska únia alebo členský štát.

Opozícia voči reklamným e-mailom

Použitie kontaktných údajov uverejnených v súvislosti s povinnosťou tlače na účely zasielania nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto zamieta. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad spamových e-mailov.

4. Zber údajov na tejto webovej stránke

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných serverových protokolových súborov, ktoré nám váš prehliadač automaticky odosiela. Sú to tieto:

Neexistuje zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov.

Zber týchto údajov je založený na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky - na tento účel sa musia zaznamenať protokolové súbory servera.

kontakt

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z informačného formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, sa uložia, aby sme mohli žiadosť spracovať a v prípade ďalších otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak sa vaša žiadosť týka plnenia zmluvy alebo je povinná vykonať predzmluvnú akciu. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom legitímnom záujme na účinnom spracovaní žiadostí, ktoré sú nám adresované (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR) alebo na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR), ak sú tieto bol dopyt.

Údaje, ktoré ste zadali v kontaktnom formulári, zostávajú s nami, až kým nás nepožiadate o ich vymazanie, odvolanie súhlasu na uloženie alebo vynechanie účelu uloženia údajov (napr. Po dokončení vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia - najmä doby uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Dopyt prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo faxu

Ak nás budete kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša žiadosť vrátane všetkých výsledných osobných údajov (meno, žiadosť) sa uloží a spracuje pre účely spracovania vašej žiadosti. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak sa vaša žiadosť týka plnenia zmluvy alebo je povinná vykonať predzmluvnú akciu. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 a DSGVO) a / alebo na našich oprávnených záujmoch (článok 6 ods. 1 písm. F) DSGVO), pretože máme legitímny záujem na účinnom Spracovanie žiadostí, ktoré sú nám adresované.

Dáta, ktoré ste nám zaslali prostredníctvom kontaktných žiadostí, zostávajú s nami, až kým nás nepožiadate o ich vymazanie, odvolanie súhlasu s uložením údajov alebo o vynechanie účelu uloženia údajov (napr. Po dokončení vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia - najmä zákonné doby uchovávania - zostávajú nedotknuté.

5. Pluginy a nástroje

Mapy Google

Táto stránka používa mapovú službu Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľ je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak chcete používať funkcie Máp Google, musíte si uložiť svoju IP adresu. Tieto informácie spoločnosť Google zvyčajne odosiela a ukladá na serveroch v USA. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Používanie Máp Google je v záujme príťažlivej prezentácie našich online ponúk a ľahkej vyhľadania miest, ktoré na webe určíme. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Viac informácií o tom, ako zaobchádzať s údajmi používateľov, nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk .