Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů na první pohled

Obecné informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou všechna data, která vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování dat na tomto webu provádí provozovatel webu. Jeho kontaktní údaje naleznete v otiskech této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje budou shromažďovány na jedné straně tím, že nám to řeknete. To může být z. Můžete například jednat o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje se shromažďují automaticky při návštěvě webu prostřednictvím našich IT systémů. Jedná se především o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo čas požadavku na stránku). Shromažďování těchto informací probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

Na co používáme vaše data?

Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webové stránky. K analýze chování uživatelů lze použít i jiná data.

Jaká práva k vašim údajům máte?

Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i v případě dalších otázek o ochraně údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku. Kromě toho máte právo na odvolání k příslušnému orgánu dozoru.

Kromě toho máte za určitých okolností právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

2. Hostingové sítě a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tento web hostuje externí poskytovatel služeb (hoster). Osobní údaje shromážděné na tomto webu jsou uloženy na serverech hostitele. Mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na IP adresy, žádosti o kontakt, metadata a komunikace, smluvní informace, kontaktní informace, jména, přístup na webovou stránku a další data generovaná prostřednictvím webového serveru.

Využití hostitele se provádí za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a účinného poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. 1 písmeno f DSGVO).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše data pouze v míře nezbytné pro splnění jeho výkonnostních povinností a dodržování našich pokynů v souvislosti s těmito daty.

Dokončení smlouvy na zpracování objednávek

Abychom zaručili zpracování v souladu s ochranou dat, uzavřeli jsme s hostitelem smlouvu o zpracování smlouvy.

3. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou informace, které vás osobně identifikují. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat přes internet (např. V případě komunikace e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka pro odpovědný orgán

Odpovědná společnost zpracovávající údaje na tomto webu je:

Top-Reisen KG
Bayreuther Str. 7
95700 Neusorg

Telefon: +49 (0) 9234 973500
E-mail: info@top-omnibuscenter.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděná do odvolání zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a direct mailu (článek 21 GDPR)

POKUD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ JE ZAKÁZÁNO NA UMĚNÍ. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO DSGVO, MÁTE PRÁVO V KDYKOLI ČASU PROSTAVENÍ PROBLÉMŮ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DŮVODY ZÍSKANÉ Z VAŠE ZVLÁŠTNÍ SITUACE; TOTO Týká se také profilování založeného na těchto ustanoveních. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, KTERÝ JE ZALOŽEN PROCES, JE POVOLENO TÉTO POLITIKOU OCHRANY OSOB. POKUD UPLATNETE ŽÁDNÉ SPORY, NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÝ PROCES VAŠICH OVLÁDANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, POKUD NEPOSKYTUJEME DŮLEŽITÉ ODPOVĚDNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ TOHO, KTERÉ ZAJÍMAJÍ ZÁJMY, PRÁVA A SLOBODY NEBO ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY OPATŘENÍ PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY K PROVOZU PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO NA ZAVEDENÍ ŽÁDNÉ SOUTĚŽE PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČEL TÉTO REKLAMY; TOTO JE TAKÉ NA PROFILOVÁNÍ, POKUD JE TŘEBA TAKÉ PŘÍMÉ REKLAMY. POKUD SOUTĚŽEJTE, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEPOUŽÍVANÉ PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (ÚPRAVA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo na odvolání k příslušnému orgánu dozoru

V případě porušení GDPR mají dotyčné osoby právo podat opravný prostředek k dozorčímu orgánu, zejména v členském státě, kde mají obvyklé bydliště, na pracovišti nebo v místě údajného porušení. Právo podat stížnost se nedotýká žádných jiných správních nebo soudních opravných prostředků.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo splnění smlouvy, samotné nebo třetí straně ve standardním strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v technicky proveditelném rozsahu.

SSL nebo TLS šifrování

Tento web používá šifrování SSL nebo TLS pro účely zabezpečení a pro ochranu přenosu citlivého obsahu, například objednávek nebo požadavků, které nám zasíláte jako provozovatel webu. Šifrované připojení je indikováno adresním pruhem prohlížeče, který se mění z „http: //“ na „https: //“ a ikonou zámku na liště prohlížeče.

Je-li šifrování SSL nebo TLS povoleno, data, která nám zašlete, nemohou číst třetí strany.

Informace, zrušení a oprava

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a pokud je to nutné, právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Pro další informace o osobních údajích nás prosím kdykoli kontaktujte na adrese uvedené v potisku.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku. Právo omezit zpracování existuje v následujících případech:

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje použity pouze s vaším souhlasem nebo pro účely uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo pro důležitý veřejný zájem. Evropská unie nebo členský stát.

Opozice vůči reklamním e-mailům

Používání kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s povinností tisku pro účely zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto odmítá. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

4. Sběr dat na této webové stránce

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. Server log files, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

Neexistuje sloučení těchto dat s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci své webové stránky - za tímto účelem musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

kontakt

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, budou uloženy za účelem zpracování žádosti a v případě dalších otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud se vaše žádost týká plnění smlouvy nebo je-li vyžadována předsmluvní činnost. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování žádostí adresovaných nám (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR), pokud byl dotazován.

Údaje, které jste zadali v kontaktním formuláři, zůstávají s námi, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, odvolání souhlasu s uložením nebo o účelu uložení dat (např. Po dokončení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonem nebo faxem, vaše žádost, včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, žádost), bude uložena a zpracována pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud se vaše žádost týká plnění smlouvy nebo je-li vyžadována předsmluvní činnost. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 a DSGVO) a / nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO), protože máme oprávněný zájem na účinném Zpracování žádostí adresovaných nám.

Data, která jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních žádostí, zůstávají s námi, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání souhlasu s uložením nebo není účel účelu uložen (např. Po dokončení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonná doba uchovávání - zůstávají nedotčena.

5. Pluginy a nástroje

Mapy Google

Tento web používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Použití Map Google je v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a snadné nalezení míst, která na webu určíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o tom, jak nakládat s uživatelskými daty, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs .